Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
Informace o organizaci výuky

Informace o organizaci výuky

07. 05. 2020
Vážení rodiče, v souvislosti se změnou rozhodnutí vlády o uvolnění mimořádných opatření od 11. května 2020 podáváme tímto informaci o organizaci a zahájení výuky
 • je povolena osobní přítomnost nejvýše 15 žáků ve skupině, za dodržení všech hygienických podmínek stanovených v metodice MŠMT
 • vprůběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 m (nejméně 1,5 m), pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se ochranné pomůcky nosit i v učebně
 • vyučovací hodina bude zkrácena na 40 minut, aby se minimalizoval osobní kontakt žáků a vyučující mohl provést potřebná hygienická opatření (větrání, desinfekce nástrojů, …)
 • individuální výuka v hudebním oboru ve skupině je dovolena při dodržení všech hygienických pravidel a nařízení
 • kolektivní výuka v hudebním oboru bude prozatím řešena distanční formou (hudební nauka, orchestr, sbor, komorní hra, …). V případě změny v organizaci výuky budete včas informováni.
 • taneční a výtvarný kroužek bude otevřen v omezeném rozsahu hodin, s přesnějšími informacemi Vás bude kontaktovat vyučující
 • při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení (viz. příloha tohoto dopisu). Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem. Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. V případě, že nemůžete formulář čestného prohlášení vytisknout, bude k dispozici před vstupem do školy.
 • přítomnost žáků ve výuce je dobrovolná. Pokud žák nebude přítomen ve výuce, bude vyučován distančně, nebo předloží omluvenku

 

V budově SZUŠ D-MUSIC a na pobočkách

 • pokud žák vykazuje příznaky infekce dýchacích cest, nesmí do školy vstoupit
 • žáci musí přicházet v přesně stanovené časy dané rozvrhem nebo dle domluvy s pedagogem
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Z toho důvodu žák nebo rodič před vstupem do školy telefonicky kontaktuje pedagoga, který vpustí žáka do školy. Více informací u vyučujících.
 • žáci se nesmí zdržovat v prostorách školy mimo výuku
 • žáci využijí při vstupu do školy hygienických prostředků poskytnutých školou
 • žáci musí ve společných prostorách školy nosit vlastní roušku či jiné zakrytí úst a nosu
 • žák si ukládá při vstupu do učebny roušku do svého vlastního sáčku
 • žáci si budou nosit vlastní přezůvky, a neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí použít desinfekci na ruce. Žáci nebudou využívat šaten hostitelských škol a zařízení.
 • na pobočkách nacházejících se v jiných školách nebo zařízeních je žák naší školy povinen dodržovat pravidla stanovená nejen naší školou, ale i hostitelskou školou či zařízením

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě vyřazení žáka ze vzdělávání).

 

Organizační záležitosti s Vámi bude komunikovat váš učitel dle potřeby.